Versterkte positie voor middelmanagement

De belangstelling voor leiderschap in scholen neemt toeEen beroepsstandaard en het Schoolleidersregister laten zien dat het leiden van een school een specialisme is. En dus is er de Schoolleidersagenda ‘Een vak apart’. Een initiatief van de VO-raad, de Stichting Schoolleidersregister VO en het Netwerk van Schoolleiders, in samenwerking met het Schoolleidersplatform van de VO-raad. Doel is om het vak aantrekkelijk te houden en voldoende goede schoolleiders te krijgen. 

Schoolleiders-agenda ‘Een vak apart’

De schoolleidersagenda doet binnen drie thema’s gerichte aanbevelingen om leiderschap in scholen te versterken. Die zijn bedoeld voor schoolleiders en schoolbesturen, maar ook sociale partners en de politiek.

Aandrijver van gesprek
De Schoolleidersagenda is geen eindpunt, maar een aandrijver van het gesprek over de versterking van schoolleiderschap en gerichte acties binnen besturen en scholen. De VO-raad stimuleert dit met onderlinge uitwisseling en het faciliteren van leren van elkaar. Ze werkt samen met Schoolleidersregister VO en het Netwerk van Schoolleiders. De VO-Raad roept de politiek en sociale partners op tot de nodigde acties. 

Daarom een Schoolleidersagenda!

Investering in structurele professiona-lisering

Er is nog onvoldoende structurele en concrete ruimte voor de professionalisering van schoolleiders. Een derde van de schoolleiders geeft aan onvoldoende tijd te hebben voor professionele ontwikkeling. De agenda roept schoolleiders zelf op om hierover regie te nemen, onder meer via deelname aan het Schoolleidersregister. Ze roept schoolbesturen op hun beurt op om meer tijd en ruimte vrij te maken voor de professionele ontwikkeling van schoolleiders; dat moet een structurele plek krijgen. Politiek en overheid worden opgeroepen te investeren in de professionalisering van schoolleiders, onder meer met een Professionaliseringsbeurs. 

Versterking kwaliteit en positie team- en afdelingsleiders

Het belang van goede middelmanagers wordt breed her- en erkend, maar de professionele ontwikkeling van juist deze groep staat onder druk. Veel team- en afdelingsleiders worstelen met veeleisende taken en verantwoordelijkheden, zo geven ze aan in diverse onderzoeken en in gesprekken tijdens de VO2020-tour. De begeleiding en ontwikkeling van startende team- en afdelingsleiders kan beter.
De Schoolleidersagenda vraagt 
schoolbesturen goede randvoorwaarden op te stellen voor een gerichte ontwikkeling van deze groep schoolleiders. Ook vraagt ze hen kritisch te kijken naar de rol en positie van het middelmanagement binnen de schoolstructuur. De VO-raad zal in eigen activiteiten hierop meer accent leggen. Sociale partners zouden mogelijkheden 

moeten verkennen voor beloning op maat. 

Aanwas van 
goede nieuwe schoolleiders

Veel besturen kunnen steeds moeilijker goede, nieuwe schoolleiders vinden. De spoeling is dun, de uitstroom relatief groot en de nieuwe aanwas beperkt. Vier op de tien scholen ondervindt een groeiende vergrijzing onder schoolleiders, zo blijkt uit de enquête onder schoolleiders. 
Besturen worden opgeroepen om: 

  • de krachten te bundelen in gecombineerde kweekvijvers en zogenaamde ‘huisacademies’ (samenwerking tussen/binnen besturen en scholen); 
  • een oriëntatie op leiderschaps- en managementrollen te organiseren voor leraren die een schoolleidersfunctie ambiëren; 
  • talent van buiten de sector aan te trekken.