20 x Actie!


In Groningen, Fryslân en Drenthe werken we actief aan een versnelling van de energietransitie. Stuk voor stuk concrete plannen die bijdragen aan klimaatneutraliteit in 2050. 20 Concrete afspraken uitgelicht. Van de oprichting van het Global Centre of Excellence on Climate Adaptation tot een nieuw contract voor 18 zero-emissie treinen tussen Arriva en treinfabrikant Stadler. 

Global Centre of Excellence on Climate Adaptation

Het Global Centre of Excellence on Climate Adaptation (GCECA) gaat landen, organisaties en bedrijven met kennis en advies ondersteunen op het gebied van klimaataanpassing, zodat zij beter toegerust zijn om de gevolgen van klimaatverandering te dragen. Dit mondiale VN topkenniscentrum krijgt een plek in het Energy Academy Europe gebouw in Groningen. Om de Noordelijke samenwerking verder te verstevigen, is tijdens de Klimaattop Noord NL 2017 een Noord Nederlandse netwerk klimaatadaptatie in het leven geroepen. Dit netwerk beoogt Noord Nederland klimaatbestendig te maken en de onderlinge samenwerking tussen de partners en het GCECA te verstevigen.

Dutch Heat Centre

Ondertekenaars:
Enpuls, Gemeente Groningen, TNO, Provincie Groningen, Hanzehogeschool / EnTranCe, TU Eindhoven

 

Het Dutch Heat Centre (DHC) ontwikkelt kennis en oplossingen voor collectieve en flexibele warmtesystemen en maakt deze toepasbaar in concrete warmteprojecten en voor onderwijs en advies aan burgers, bedrijven en overheden. De ondertekenende partijen nemen het initiatief DHC te starten en te ontwikkelen.

Energieneutrale scholen

Ondertekenaars: NoorderBasis, Athena vrijescholen- Widar vrijeschool Groningen, Openbaar Onderwijs, Groningen, Maartenscollege, Vrije scholen Noord en Oost Nederland- Parcival College, Willem Lodewijk Gymnasium, Katholieke Onderwijs Centrale Groningen, Stichting RENN4 , Stichting OPOS, Portalis, Onderwijs en Arbeidstoeleiding, SCOG (Stichting Christelijk Onderwijs Groningen), Stichting Gereformeerde Scholengroep bestaande uit, Gomarus College en ROC Menso Alting, Stichting voor Christelijk Basisonderwijs op reformatorische grondslag voor Groningen en Drenthe, Stichting Groningse Schoolvereniging, Onderwijsgroep Noord, Gemeente Groningen

 

De doelstelling van de samenwerking is om in gezamenlijkheid te werken aan het energieneutraal maken van alle schoolgebouwen in Groningen in 2035. Waar mogelijk benutten de deelnemende partijen samenwerking en schaalvergroting om projecten te realiseren.

Stork in transitie

Ondertekenaar: Stork

 

Vorig jaar is Stork onderdeel geworden van de Fluor groep. Kort daarna is Stork begonnen met het opbouwen van een positie in hernieuwbare energie door de oprichting van het Stork Competence Center Renewable Energy. Inmiddels is Stork serieus in gesprek met een groot aantal Noord Nederlandse projecten die een gezamenlijk investeringsniveau vertegenwoordigen van ruim 130 mijoen euro in Biogas/Biomassa projecten en heeft Stork samen met EnTrance de Hydrogen Green Regional Energy Economy Northern Netherlands (HydrogenGreenn) opgericht met circa 20 Noordelijke-organisaties. Doel is barrières te benoemen, te onderzoeken en weg te nemen om Waterstofprojecten doorgang te verlenen.

Contract Arriva en Stadler

Ondertekenaars: Arriva, Stadler

 

Arriva heeft de concessie van de Noordelijke treintrajecten gewonnen en gaat een grote stap op het gebied van duurzaamheid zetten. Dit doen zij onder andere door de aanschaf van 18 speciaal ontwikkelde treinen waarbij gebruik wordt gemaakt van HVO en een batterijpakket voor het opslaan van remenergie. Dit type treinen is een wereldprimeur voor Arriva en is samen met treinfabrikant Stadler uitgewerkt. Tijdens de Klimaattop Noord ondertekenden zij de overeenkomst voor de afname van deze 18 Zero-Emissie treinen.

Energieomgevingsplannen

Ondertekenaars: Gemeente Groningen, Enexis Netbeheer, Enpuls, Gasunie

 

We staan aan de vooravond van grote veranderingen in de energie-infrastructuur. Oplossingen moeten worden gevonden voor de vervanging van aardgas en het klimaatneutraal opwekken en verbruiken van energie. De gemeente Groningen heeft gekozen voor een wijkgerichte aanpak in samenwerking met groot aantal stakeholders. Doel daarvan is om te komen tot een energieneutraal en aardgasvrij Stad Groningen in 2035. Samen met verschillende stakeholders en in samenspraak met betreffende wijkbewoners beoordeelt de stad welke scenario’s er zijn om deze energietransitie vorm te geven. Het resultaat hiervan wordt vastgelegd in een EnergieOmgevingsPlan (EOP). Samen met een energievisie (binnen de omgevingsvisie), zullen de EOP’s  moeten leiden tot daadwerkelijke uitvoeringsplannen voor een verregaande verduurzaming van de bestaande bebouwing en daarmee samenhangende en noodzakelijke aanpassingen van de energie-infrastructuur en openbare ruimte.

 

Chemport Europe: Biobased chemie in Delfzijl

Ondertekenaars: Chemport Europe, Gasunie, New Energy Coalition, Torrgas, Provincie Groningen

 

Chemport Europe werkt aan nieuwe grondstofstromen voor de chemische industrie. Een van de projecten is de koppeling van de energiesector aan de chemiesector, onder andere door biomassavergassing en elektrolyse. Een biomassavergasser levert groen syngas, via elektrolyse wordt duurzaam geproduceerde energie omgezet in waterstof en zuurstof. Allen belangrijke elementen voor de chemische sector. Tijdens de Klimaattop  Noord benadrukten publieke en private partijen, waaronder Groningen Seaports, New Energy Coalition, Gasunie, Torrgas en de provincie Groningen de gezamenlijke ambitie om rondom grootschalige elektrolyse de eerste stappen te zetten.

 

1000 elektrische laadpalen Groningen - Drenthe

Ondertekenaars: Gemeente Groningen, Provincie Groningen, Provincie Drenthe, Enpuls

 

Het aantal elektrische auto’s groeit en daarmee ook de behoefte aan laadpalen. De provincies  Groningen en Drenthe werken om deze reden met gemeenten en Enpuls aan een gezamenlijke aanpak voor de uitrol van publieke laadinfrastructuur in Groningen en Drenthe. Beide provincies zijn voornemens een Europese aanbesteding te starten voor het plaatsen, beheren en exploiteren van publiek toegankelijke laadpalen in de openbare ruimte. Voor financiering van de uitrol van 1.000 laadpalen in de Groningse en Drentse gemeenten vraagt de provincie Groningen, mede namens de provincie Drenthe en de samenwerkende gemeenten, financiering aan vanuit de Green Deal ‘Openbaar Toegankelijke Elektrische Laadinfrastructuur’.

 

Inkoop 100% additionele hernieuwbare energie uit eigen regio

Ondertekenaars: Gemeente Bedum, Gemeente De Marne, Gemeente Delfzijl, Gemeente Eemsmond, Gemeente Groningen, Gemeente Grootegast, Gemeente Haren, Gemeente Hoogezand-Sappemeer, Gemeente Leek, Gemeente Marum, Gemeente Menterwolde, Gemeente Slochteren, Gemeente Ten Boer, Gemeente Winsum, Gemeente Zuidehorn, Provincie Groningen, Omgevingsdienst Groningen, Veiligheidsregio Groningen

 

In de aanbesteding voor elektriciteit voor Groningen wordt de vergroening meegenomen. De te selecteren leverancier moet gedurende de contractperiode de gehele jaarafname van de deelnemende gemeenten en provincie Groningen opwekken in nieuw te ontwikkelen duurzame opwekfaciliteiten. Deze opwekfaciliteiten dienen te worden gerealiseerd in de omgeving van de deelnemers (lokaal/regionaal). Ook voor gas geldt dat de provincie inzet op verduurzaming. Dit gebeurt door energiebesparingsmaatregelen (bv isolatie), elektrificeren (bv warmtepompen) of aardwarmte. Elk jaar wordt het gasverbruik met een extra 3 procent vergroend middels inkoop van groen gas.

 

Gronings zout in ICT/Energieopslag

Ondertekenaars: Dr Ten BV, Provincie Groningen

 

Dr Ten BV heeft recentelijk in de Blaauwe stad haar nieuwste schoonste en goedkoopste batterijen op basis van zeezout gedemonstreerd bij het off grid opladen van elektrische fietsen door zonnepalen. In lijn hiervan hoopt het te komen tot assemblage met Gronings zout verwerkt in de batterijen. Qua markt wordt gedacht aan demonstratie met ICT partners en energie partijen. De kans kan leiden tot vele banen en state of the art technologie positionering.

 

Drentse Zonneroute A37

Ondertekenaars: Rijkswaterstaat, Provincie Drenthe, Gemeente Hoogeveen, Gemeente Coevorden, Gemeente Emmen, RENDO Netwerken, Enexis

 

Zes partijen bekrachtigen de samenwerking voor grootschalige duurzame energieopwekking bij de ‘Zonneroute  A37’. Na een fase van dromen en verbeelden, waarbij er inspirerende ontwerpen gemaakt zijn voor dit snelwegtracé, wordt de verkenningsfase ingeluid door Rijkswaterstaat, provincie Drenthe en de gemeenten Hoogeveen, Coevorden en Emmen. Meters maken met zonne-energie én het versterken van de ruimtelijke kwaliteit staan centraal bij de A37. In de volgende fase wordt de samenwerking bestuurlijk bekrachtigd en wordt er over gegaan op de nadere uitwerking van deze zonneweg.

 

Slim opleiden voor een energie duurzame toekomst

Ondertekenaars: Groninger Energie Koepel, Grunneger Power, Enie.nl, Gemeente Groningen, Energy Expo, Hanzehogeschool

 

De Hanzehogeschool Groningen wil het thema energie nog beter gaan borgen in de opleidingen van de Hanzehogeschool school Marketing Management en Communicatie, Media & ICT. Dit doen zij door meerdere convenanten met een duur van 3 tot 5 jaar af te spreken met diverse energie gerelateerde bedrijven en instellingen. In het convenant staan afspraken over langere termijn (5 jaren) om 1e, 2e, 3e en 4e jaar studenten te koppelen aan onder andere gastcolleges, bedrijfsbezoeken, projectopdrachten, mogelijke koppelingen aan de Kennis Innovatie Werkplaatsen, stages en afstudeeropdrachten, dit alles met het doel van het bedrijf aan de horizon voor ogen. Op Klimaattop Noord NL zijn de convenanten getekend.

 

Energietransitie huishoudens met een smalle beurs, een kans

Ondertekenaars: Provincie Groningen, Provincie Drenthe, Provincie Fryslân, Gemeente Emmen, Gemeente Groningen, Gemeente Noordenveld, Gemeente Leek, Gemeente Hoogeveen, Gemeente Oldambt, Gemeente Grootegast, Gemeente Marum, Gemeente Ten Boer, Gemeente Loppersum, Gemeente Zuidhorn, Gemeente Leeuwarden, Gemeente Haren, Gemeente Assen, Gemeente De Marne, Gemeente Eemsmond, Gemeente Winsum, Gemeente Sud west Fryslan

 

Juist in het noorden van het land is meer dan gemiddeld sprake van energiearmoede. De energietransitie kan daarin een kans zijn, maar is vooralsnog een bedreiging. Het is dus belangrijk hoe we met deze doelgroep omgaan. De energietransitie kan mits goed ingezet een middel zijn om ook armoede en sociale problematiek aan te pakken. Rijkswaterstaat sprak tijdens de Klimaattop Noord met gemeenten af om de kans die er ligt voor deze doelgroep te verzilveren.

 

Paddepoel Energiek, klaar voor de volgende ronde!

Ondertekenaars: Stichting Paddepoel Energiek, Groningen Woont Slim, Grunneger Power, Gemeente Groningen, Enexis, Enpuls, Provincie Groningen, Gasunie, WarmteStad


Paddepoel Energiek is een lokaal initiatief dat in 2016 is gestart met een verduurzamingscampagne voor huiseigenaren. Resultaat na 1 jaar: 37 deelnemers en 58 maatregelen. 2018 wordt het jaar van de concrete projecten rondom besparing, opwek en opslag - uiteraard in nauwe samenwerking van de sterke partners die zich samen met de bewoners sterk willen maken voor een energieneutrale wijk: Groningen Woont Slim, Grunneger Power, WarmteStad, Gasunie, Provincie Groningen, Enexis, Enpuls en de gemeente Groningen. Op 9 november tekenden zij de samenwerkingsovereenkomst als eerste stap, samen op weg naar een energieneutrale wijk!

 

Bedrijfsleven en Noordelijk MBO slaan handen ineen

Ondertekenaars: Drenthe College, Energy College (Noorderpoort, Alfa College, Drenthe College, ROC Friese Poort, Friesland College, Nordwin College, Terra MBO)

 

Het Energy College is een samenwerkingsverband tussen noordelijke ROC’s, AOC’s, overheden en het bedrijfsleven om de snelgroeiende energiebranche in de regio te kunnen voorzien van innovatieve vakkrachten op mbo-niveau. De ambitie van Noord-Nederland om toe te werken naar de inzet van groene waterstof, bio-LNG en andere duurzame gastoepassingen kan enkel gerealiseerd worden met goed opgeleide vakmensen, ook op MBO-niveau. Het opleiden hiervan vraagt om actieve samenwerking tussen bedrijven en het onderwijs. Het Noordelijke mbo-onderwijs nodigde deelnemers aan de Klimaattop Noord uit om kennis te maken met Energy College en de handen ineen te slaan om de vakmensen van de toekomst op te leiden in 'Gas 2.0'

 

Intentieverklaring energieneutrale bedrijventerreinen

Ondertekenaars: Provincie Fryslân, Provincie Drenthe

 

Nederland heeft ruim 3.000 bedrijventerreinen met allerlei verschillende bedrijven. Wat zou het mooi zijn als deze bedrijven gezamenlijk aan de slag kunnen met verduurzamen van hun energie. Energie besparen, duurzaam opwekken en wellicht zelfs energie opslaan door gebruik te maken van alle beschikbare technieken. Verduurzaming doe je samen. De stichting BE+ (Bedrijventerrein Energiepositief) heeft de landelijke ambitie om in 5 jaar tijd 250 bedrijventerreinen energiepositief en CO2-neutraal te maken.

 

Winst voor Milieu, Mens en Dier door Verbinding Agri en Zorg

Ondertekenaars: Atlantis Handelshuis, Circulair Fryslân, Distrivers, De Fryslân Zorgverzekeraar, Nij Smellinghe ziekenhuis, LTO Noord regio Noord, Sinzer, De Streekboer.NL, Interzorg Symphony of Soils, Triocare, Antonius Zorggroep, NERN, Pi-Groep, Rabobank , Social, Enterprise, Smaakmakers, ZuidOost Zorg, Intrakoop, Van Hall Larenstein, Stichting Diverzio, Stichting Urgenda, Transitiecoalitie Voedsel


Om zoveel mogelijk positieve impact voor het milieu te creëren, organiseert Atlantis Handelshuis BV meer regionale samenwerking tussen telers, tuinders en boeren, zodat de koppeling gemaakt kan worden met onderwijs, zorginstellingen en ziekenhuizen. Daarbij zetten zij zich in om klanten te begeleiden in hun transitie om verse en gezondere voeding op het menu te krijgen.
Door deze regionale samenwerking is het gelukt om in Noord-Holland 86% minder CO2-uitstoot te realiseren ten opzichte van collega’s in dezelfde branche.

Bedrijfkracht: 

Maak werk van slimmer wonen

Ondertekenaars: Gasunie, Hanzehogeschool, Provincie Drenthe, Provincie Fryslân, Provincie Groningen, Bedrijfkracht, Enexis

 

Met Bedrijfkracht krijgen werkgevers de kans om concreet invulling te geven aan hun maatschappelijke positie. Bedrijfkracht spoort organisaties aan om serieus werk te maken van de energiebesparing bij de werknemers thuis. U kunt uw medewerkers twee actieprogramma’s bieden:

  • Het opsporen van warmtelekken met een warmtecamera, gevolgd door een collectieve isolatie- en/of warmtepompactie
  • Inzicht in het elektriciteitsverbruik met behulp van energiestekkers in combinatie met een zonnepanelen aanbod.

Energiebesparing openbare verlichting

Ondertekenaars: Gemeente Groningen, Provincie Fryslan, Provincie Drenthe, Gemeente Zuidhorn en Gemeente Leek.

 

Openbare verlichting is verantwoordelijk voor veruit het grootste deel van het elektriciteitsgebruik van overheden. Afspraken die gemeenten, provincies, waterschappen en Rijkswaterstaat hebben gemaakt zijn:
1. Wij realiseren in 2020 minimaal 20% absolute energiebesparing bij OVL en VRI’s ten opzichte van 2013 (doelstelling Energieakkoord).
2. Wij gebruiken nu alleen nog led in OVL en VRI’s bij vervanging, reconstructie en nieuwbouw van verlichting.
3. Wij hebben 100% led in OVL en VRI’s in jaar X.
4. Wij hebben minstens 40% slim energiemanagement (dimmen of anders schakelen dan zonnewende) in de OVL in 2020.
5. Wij maken ons energieverbruik OVL, percentage energiezuinige OVL en percentage slimme OVL jaarlijks openbaar via de Klimaatmonitor.

 

Waterstof en mobiliteit in Noord Nederland

Ondertekenaars: Friesland Lease, Holthausen Groep, Hyundai Pitpoint, Green Planet, NoordLease, Energy Expo, Toyota, Gasunie

 

Gasunie, Green Planet, Holthausen, Pitpoint en Energy Expo willen samen een aantal waterstof tankstations ontwikkelen in NoordNederland. Met overheden, fleetowners en auto producenten gaan ze daar afspraken over maken.