Dit is de 'Mkb-route in het hbo'

openingsfoto mkb-route

Maatschappelijke uitdagingen op het gebied van arbeid en scholing vragen om creatieve en gedurfde oplossingen. Het programma 'Mkb-route in het hbo', een initiatief van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en MKB-Nederland, is zo'n oplossing.

In het mkb-actieplan is de ambitie uitgesproken dat het ministerie van EZK samen met het ministerie van OCW en met MKB-Nederland werkend leren trajecten op gaat zetten, gericht op het mkb in het hbo. In het verleden (vanaf 1996) zijn met een vergelijkbaar project zeer positieve ervaringen opgedaan. Het gaat hierbij om werkend leren trajecten die te vergelijken zijn met beroepsbegeleidende leerwegtrajecten in het mbo, dus met een leerarbeidscontract.

Werkplek de basis

In dergelijke werkend leren trajecten is de werkplek de basis en belangrijkste leeromgeving, waar het 'schoolse' leren omheen wordt vormgegeven. Anders dan in het eerder uitgevoerde project is

het idee nu om ook aan te sluiten bij de uitdagingen rondom 'Leven Lang Ontwikkelen' en wordt de hbo-opleiding voor de Associate Degree (naast de bachelor uit het oorspronkelijke experiment) ook in deze ontwikkeling meegenomen.

Leren en werken in het mkb

De 'Mkb-route in het hbo' is dus een variant op bestaande hbo-opleidingen. Het eindniveau, het diploma, de titel, de naam van de opleiding en de studielast zijn wel hetzelfde als die van de gewone bachelor of Associate Degree (AD). En de student moet ook, net als in de reguliere opleiding, een afstudeeropdracht maken. Het bijzondere van de mkb-route is dat de student tijdens de opleiding leert en werkt in het mkb.


Werkenden kunnen hun arbeidsmarktpositie verbeteren.


Voordelen

Samenwerking tussen het midden- en kleinbedrijf (mkb) en het hoger beroepsonderwijs (hbo) biedt allerlei voordelen voor zowel mkb bedrijven, als voor studenten en hogescholen. Zo kunnen bedrijven langs die weg hoogopgeleide mensen aantrekken en daarmee hun kennispositie verbeteren. Hbo-studenten krijgen de kans een interessante baan in het mkb te bemachtigen én zich optimaal voor te bereiden op de arbeidsmarkt. De hbo-opleidingen kunnen hun relaties met bedrijven in het mkb intensiveren, hun netwerk vergroten en hun opleidingen innoveren. En werkenden kunnen door deze route hun arbeidsmarktpositie verbeteren.

Meerjarig programmaplan

Het afgelopen jaar heeft kwartiermaker Leonie Blom (vanuit uitvoeringsorganisatie Platform Talent voor Technologie) een inventarisatie afgerond naar wat er al aan opleidingen, ontwikkelingen en samenwerkingsverbanden is waar bij aangesloten of op doorgebouwd kan worden. In vervolg daarop gaan nu zeven pilots van start in het landelijke programma 'Mkb-route in het hbo'. Idee is om uiteindelijk te komen tot een meerjarig programmaplan, waarin versterking en verduurzaming van de pilots en het ontwikkelen van nieuwe pilots centraal staan, onder andere via maatwerk-ondersteuning, onderzoek en netwerkbijeenkomsten. De Raad van Advies richt zich op het wegnemen van drempels in regel- en wetgeving en oefent invloed uit op ondersteunend beleid.

Dit is de winst voor de student

Door het volgen van de 'Mkb-route in het hbo' krijgt de student een veel betere positie op de arbeidsmarkt. De kans op een goede baan na het behalen van het diploma wordt aanzienlijk groter, doordat de student door het werken in het mkb de grenzen van zijn discipline overschrijdt en waardevolle werkervaring opdoet. Bovendien doet hij of zij de werkervaring op die vaak geëist wordt in openstaande vacatures. Daarnaast is de kans groot dat de student na het behalen van het diploma in dienst kan blijven bij of kan doorgroeien in het bedrijf waar hij de mkb-route doorlopen heeft.

Dit is de winst voor het mkb-bedrijf

Het mkb-bedrijf krijgt dankzij de 'Mkb-route in het hbo' een student in dienst die al een goede basisopleiding heeft genoten. Het bedrijf kan de student vervolgens sturen in zijn verdere opleiding, passend bij de behoeften van het bedrijf.

Daarnaast kan het bedrijf via deze route medewerkers de kans bieden om zich verder te ontwikkelen. Het mkb heeft daar nu verhoudingsgewijs weinig mogelijkheden voor. De mkb-route verlaagt deze drempel. In overleg met de student en hogeschool stippelt het bedrijf dan een opleidingsplan uit, dat opgenomen wordt in het tripartiete leerwerkovereenkomst.

Het bedrijf versterkt hierdoor meteen ook de banden met de hbo-opleiding, wat een nieuwe bron van kennis oplevert. Zo wordt de 'Mkb-route in het hbo' de perfecte mogelijkheid tot innovatie.

Raad van Advies en Programmateam

Ter ondersteuning van de 'Mkb-route in het hbo' is er een Raad van Advies ingesteld en is er een Programmateam. Wat gaan zij doen?

Raad van Advies

De Raad van Advies geeft het programma inhoudelijke sturing, rekening houdende met zowel de belangen van het onderwijs als van het bedrijfsleven. Daarnaast analyseert en bundelt de Raad van Advies de succesfactoren van de verschillende pilots en geeft op basis daarvan een advies voor een landelijke opschaling.

Belangrijk in dat verband zijn de verkiezingen, op 17 maart 2021. Om een duurzame ontwikkeling van de mkb route in het hbo mogelijk te maken is het van belang dat er wet- en regelgeving, beleidsdoelstellingen en door overheid ingezette programma's of stimuleringen komen die bijdragen aan de route.

Om tot een advies te komen laat de Raad van Advies zich voeden door de pilots en de landelijke partners. De raad wordt hierin ondersteund door het programmateam.

De Raad van Advies bestaat uit: Jacco Vonhof (VNO-NCW/MKB-NL), Focco Vijselaar (EZK- DG Bedrijfsleven en Innovatie), Marcelis Boereboom (OCW- DG HO&S) en Maurice Limmen (directeur VH)

Programmateam

De praktische uitvoering van de 'Mkb-route in het hbo' ligt in handen van het Programmateam. Leden van de vier partners vormen samen dat team. Zij staan in dienst van de Raad van Advies en zorgen voor integrale onderlinge afstemming en het tijdig realiseren van de activiteiten zoals opgenomen in een programmaplan. Dat plan zal begin januari 2021 gelanceerd worden.

Het programmateam bestaat uit: Gertrud van Erp (VNO-NCW/MKB-NL), Amanda Thakoerdin (ministerie van EZK), Patrick Leushuis (ministerie van OCW), Leonie Blom (PTvT, tevens projectleider) en Pilar Lammerts (ondersteuning).

Meer weten?

Kijk ook op www.mkbrouteinhbo.nl

logo

Colofon

Dit digitale magazine is een uitgave van het programma ‘MKB-route in het hbo’

Coördinatie en eindredactie: Eric Went
Teksten: Saskia Ridder, Marijn Kramp, Eric Went
Video: Marijn Kramp
Vormgeving en techniek: Loek Weijts

decoratief element