Zo gaan we verder

openingsbeeld bij zo gaan we verder

De zeven pilots van de 'Mkb-route in het hbo' krijgen maatwerkondersteuning van het Programmateam en zijn daarnaast verenigd in een landelijk (leer)netwerk. Ook komt er een programmaplan om werkend leren in het hbo een impuls te geven.

Tijdens de bijeenkomsten van het leernetwerk staat een aantal thema's centraal:

  • visie en concept/propositie van de route (relevantie voor student en bedrijven);

  • werving en doelgroepen (boeien en binden);

  • curriculum (ontwikkelen, flexibiliseren, leren op de werkplek);

  • samenwerking bedrijven/branche;

  • praktijkbegeleiding.

Ook komen good practices aan bod, worden uitdagingen en drempels besproken, en schuiven op uitnodiging externe experts of relevante stakeholders aan die van toegevoegde waarde kunnen zijn voor de kennisontwikkeling en versterking van de ontwikkeling en uitvoering van de pilots.

Onderzoeksagenda en handreiking

Daarnaast komt er een onderzoeksagenda om de pilots te ondersteunen in hun ontwikkeling. In eerste instantie zal de focus vooral liggen op kwalitatief onderzoek: op de succesfactoren van de 'Mkb-route in het hbo'. Wat is nodig om zo'n route succesvol en duurzaam op te zetten? Wanneer is er sprake van een goede businesscase?

Een 'handreiking' met antwoorden op deze vragen kan nieuwe pilots vervolgens handvatten bieden bij het succesvol en duurzaam ontwikkelen van vergelijkbare trajecten.

Versterken Werkend Leren in het hbo

Samen met de Raad van Advies gaat het programma 'Mkb-route in het hbo' een impuls geven aan werkend leren in het hbo. Door uitbreiding van het aantal routes, én door sturing op ondersteunend beleid, bijvoorbeeld via het nieuw te sluiten regeerakkoord.

Medio januari 2021 wordt er een programmaplan gelanceerd voor de periode 2021-2023.

Meer weten?

Voor meer informatie over het programma 'Mkb-route in het hbo', neem contact op met projectleider Leonie Blom via l.blom@ptvt.nl of kijk op de website.

logo

Colofon

Dit digitale magazine is een uitgave van het programma ‘MKB-route in het hbo’

Coördinatie en eindredactie: Eric Went
Teksten: Saskia Ridder, Marijn Kramp, Eric Went
Video: Marijn Kramp
Vormgeving en techniek: Loek Weijts

decoratief element