Dit is de MKB-deal | 'Inspireren, activeren en implementeren’ | Over de deal | Meer weten?

MKB West-Brabant vernieuwt (West-Brabant)

Met 9 MKB-deals stimuleert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) het mkb in diverse regio's in het land. Het ministerie geeft projecten van gemeenten en provincies een steun in de rug met geld uit het MKB-actieplan, in totaal zo'n 7 miljoen euro. Zo geeft de rijksoverheid ruimte aan regionale overheden om te doen wat in hun regio voor het mkb nodig is.

Deal MKB West-Brabant vernieuwt
Bedrag € 376.000
Probleem Het mkb levert tweederde van de werkgelegenheid in West-Brabant. Voor veel bedrijven zijn de huidige businessmodellen niet toekomstbestendig. De maatschappij en het economische klimaat veranderen, nieuwe uitdagingen op het gebied van technologie en duurzaamheid vragen dringend om vernieuwing.
Oplossing Met behulp van zeven projecten rond innovatie, digitalisering en menselijk kapitaal zet deze deal in op de noodzakelijke vernieuwing van het mkb.
Projectpartners Gemeente Breda, REWIN West-Brabant, Gemeente Halderberge en Economische Koepel Halderberge, Regio West-Brabant, Stichting Vakopleidingen Metaal West-Brabant en VNO-NCW Brabant Zeeland.

Dit is de MKB-deal

Voor veel bedrijven zijn de huidige (traditionele) businessmodellen niet toekomstbestendig. De maatschappij en het economische klimaat veranderen. Uitdagingen op het gebied van technologie en duurzaamheid maken vernieuwing noodzakelijk. Veel mkb-ondernemers worstelen met het bepalen van de juiste strategie voor groei en innovatie. Deze MKB-deal zet in op vernieuwing van het mkb en ondersteunt bedrijven in het ontwikkelen van toekomstbestendige strategieën en verdienmodellen.

Het programma ‘MKB West-Brabant vernieuwt’ bestaat uit zeven deelprojecten en richt zich op innovatie, digitalisering en menselijk kapitaal. Een van de projecten binnen het plan focust op innovatie van het mkb door bedrijven te koppelen aan de creatieve sector. De creatieve industrie wordt immers steeds vaker gezien als de sleutel om innovatie bij andere bedrijven te realiseren. Ook komt er een OndernemersCafé om mkb’ers in contact te brengen met investeerders, financiers en ervaren ondernemers.

Voor de thema’s digitalisering en menselijk kapitaal worden eveneens brede programma’s opgezet. Workshops, events, kennisdeling en trainingen helpen mkb’ers bij het maken van de digitaliseringsslag. Het thema menselijk kapitaal omvat projecten die ervoor moeten zorgen dat ondernemers met het oog op de toekomst voldoende personeel met de juiste (technische en digitale) vaardigheden in huis hebben.

‘Inspireren, activeren en implementeren’

Aan het woord: Mylène Hodzelmans (l), senior-adviseur Economie in de gemeente Breda en Geert van de Wouw (r), Programmanager Creatieve Dienstverlening bij regionale ontwikkelingsmaatschappij REWIN West-Brabant.

Dat digitalisering voor ieder bedrijf noodzakelijk wordt, is door de coronacrisis nog eens extra duidelijk geworden. Dat is dan ook één van de projecten waar deze MKB-deal fors op inzet.

Mylène Hodzelmans: “Digitalisering komt op alle sectoren af. Tegelijkertijd merken we dat veel bedrijven niet goed weten hoe ze daar mee om moeten gaan en wat logische stappen zijn. De continuïteit van de bedrijfsvoering moet gewaarborgd, dat is vaak de eerste zorg. Maar digitalisering hoort daar echt bij. Ondernemers worstelen met het bepalen van de juiste strategie voor groei en innovatie. Daar gaan wij ze bij helpen.”

'Bedrijven die wat aan hun toekomst willen doen verbinden we met bedrijven die dat kúnnen doen.'

Geert van de Wouw: “Het mkb is een levensader voor West-Brabant. Maar dat is geen vast gegeven. We moeten blijven meegaan met de tijd. Digitalisering hoort daarbij. De regio heeft op dat gebied maar ook op andere vlakken een innovatieve boost nodig. Door de situatie met COVID-19 zien we dat bedrijven nu sneller stappen durven te zetten.”

Breda zet een breed programma op om mkb-ondernemers ondersteuning te bieden bij hun digitalisering.

Hodzelmans: “Wij laten ondernemers actief zien wat er allemaal mogelijk is via (online) events en workshops en via het delen van verhalen. Met digiscans helpen we ze om tot een aanpak op maat voor hun bedrijven te komen. Ook maken we duidelijk dat digitalisering ook om andere vaardigheden van hun medewerkers vraagt. Ook daar gaan we allerlei trainingen voor organiseren.”

Daarnaast wordt de creatieve industrie gezien als sleutel om noodzakelijke innovatie bij het mkb aan te jagen. De verbeeldingskracht van creatieve dienstverleners kan juist binnen het mkb leiden tot creatieve toepassingen, zo is de verwachting.

Van de Wouw: “We voeren daarom een pilot uit met drie creatieve dienstverleners, de pilot ‘Creating Smart Business’. De eerste richt zich op concept en strategie, de tweede op digitalisering, de derde zet in op content en activatie. De dienstverleners inventariseren samen bij bedrijven in de regio de problemen op deze drie gebieden, om daar vervolgens mee aan de slag te gaan en zo het verschil te maken. We voeren de pilot op dit moment uit in verschillende sectoren; hightech maintenance, leisure en de logistieke sector. We zetten daarbij in op het realiseren van duurzame veranderingen binnen deze bedrijven, dus met positieve effecten op lange termijn. Dit kunnen aanpassingen in het businessmodel zijn, ondersteuning bij storytelling of bijvoorbeeld hulp bij digitale innovatie.”

'We gaan ondernemers in de eerste plaats inspireren. Maar om economisch bestendige resultaten te realiseren moeten we hen ook activeren en vervolgens werk maken van het implementeren.'

Beide projecten inspireren. Maar om daadwerkelijk rendement te boeken is ook activatie cruciaal. En de laatste stap is die van implementatie. Ook dat gaat de MKB-deal in gang zetten.

Hodzelmans: “Om te zorgen dat het niet alleen bij advisering blijft en dat ondernemers ook echt aan de slag gaan, gaan we vragers en aanbiedende partijen bij elkaar brengen. Bedrijven die wat aan hun toekomst willen doen verbinden we met bedrijven die dat kúnnen doen. De overheid gaat deze matchmaking faciliteren door een netwerk van partners op te zetten en deze aan de uitvoering te verbinden. Implementatie gaan we stimuleren via ‘digital challenges’; door het uitschrijven van uitdagingen en vraagstukken, ingediend door overheden en bedrijven, waarop andere ondernemers vervolgens kunnen reageren.”

Van de Wouw: “Met de zeven projecten van deze deal gaan we ondernemers in de eerste plaats inspireren. Maar om economisch bestendige resultaten te realiseren moeten we hen ook gaan activeren en vervolgens werk maken van het implementeren. Dat lukt alleen als de partners elkaar vertrouwen en alle noodzakelijke informatie constant met elkaar delen. Iedereen moet alle kaarten op tafel leggen om deze MKB-deal te doen slagen. Alleen dan komen we echt verder. Het werken aan samenhang binnen de sector is belangrijk. Daarom zijn we binnen de MKB-deal zo actief bezig de projecten aan elkaar te verbinden in plaats van ze te zien als mooie maar losse initiatieven.”


Over de deal

‘Deal flinke impuls voor regio’

“Deze MKB-deal gaat de regio een flinke impuls geven. Vernieuwing is noodzakelijk met het oog op allerlei diepgaande en ingrijpende veranderingen, zoals nieuwe technologieën en energievraagstukken. Dit raakt elk bedrijf. We hebben een breed programma opgezet dat ondernemers gaat helpen door middel van bewustwording, advies en implementatie. Samen kunnen we tot de benodigde vernieuwingsslag komen en aan een toekomstbestendig mkb in West-Brabant werken.”
Boaz Adank, Wethouder Breda en voorzitter van de commissie van advies Economie Regio West-Brabant (17 samenwerkende gemeenten)

‘Creatief leren denken’

“Vooruitkijken is noodzakelijk. Als je pas gaat nadenken over jouw toekomst als de omzet van je bedrijf terugloopt, dan ben je te laat. Ik wil breder en vernieuwender leren denken om zo mijn bedrijf toekomstbestendig te maken. Bijvoorbeeld door van de golfbaan ook een recreatieterrein voor natuurbeleving te maken. We moeten creatief leren denken. REWIN kan ons daar goed bij helpen, dat zijn ‘buitenstaanders’ met voor ons belangrijke kennis en kunde.”
Ad Jacobs, eigenaar Golfpark De Turfvaert in Rijsbergen

‘Ontmoetingen leiden tot vernieuwing’

“Doel van het deelproject OndernemersCafé is om een sterker netwerk te bouwen voor iedereen die in de regio bezig is met ondernemerschap. OndernemersCafé faciliteert (online) ontmoetingen en relaties tussen mkb-ondernemers, studenten, investeerders, corporate organisaties, de overheid en anderen die begaan zijn met innovatie, creativiteit en ondernemerschap binnen en buiten de regio. Dit resulteert in het ontstaan van nieuwe samenwerkingen en vernieuwing. OndernemersCafé is een open netwerk dat creativiteit en innovatie wil ‘unlocken’.”
Mathijs van Campenhout, Business developer mkb & financiering

Meer weten?

Dit is één van de negen regionale samenwerkingsprojecten die meedoen met de eerste ronde MKB-deals. Bekijk in dit digitale magazine ook de overige deals.

Op 2 juli 2020 start de inschrijving voor de tweede ronde MKB-deals. De MKB-deals maken onderdeel uit van het MKB-actieplan van staatssecretaris Mona Keijzer. Meer weten? Klik hier