Erfgoed in de leefomgeving

Nederland veranderd/t in highlights

Tijdens de werkconferentie ‘Nederland veranderd/t’, op 3 december in de Van Nelle Fabriek in Rotterdam, gingen vakgenoten en professionals uit verschillende branches en sectoren in gesprek én aan de slag met de opgaven van vandaag, voor het Nederland van morgen. De highlights op film, in foto’s en in quotes.

Nederland veranderd/t

Nederland veranderd/t in 4 x 4 quotes

Energietransitie en klimaatbeleid, landbouw, leefbaarheid en landschap, participatie, de Omgevingsvisie en erfgoed: stuk voor stuk onderwerpen waar veel over te zeggen is. Een samenvatting van de afsluitende discussie van de werkconferentie ‘Nederland veranderd/t’ in 4 x&nbsp4 quotes.

Ingrid van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap:

Min-Engelshoven
1
“Erfgoed is voor ieder mens het ankerpunt dat je nodig hebt in een samenleving. Of dat nu de kerktoren is, het schilderij of het open landschap. Dat soort ankerpunten maakt dat je zegt: ‘We zijn weer thuis’.”
2
“We kunnen veel ellende voorkomen als we aan de voorkant nadenken wat waarden zijn die mensen willen behouden. We staan voor een aantal complexe opgaven, waarbij we goed moeten nadenken hoe we alles samenbrengen in een opwerp. Dat moeten we gaan proberen via pilots. Er is ook veel wat we nog niet goed weten.”
3
“Als we als rijksoverheid meer aan de voorkant neerleggen weet ik niet of dat geaccepteerd wordt en of we dan niet heel veel gaan missen. Ik zou zeggen: tel al die regionale visies op tot iets wat we met z’n allen wenselijk vinden. Daarna kunnen we bekijken waar iets meer stuur op moet. Alles vastleggen in lijntjes en kaders, daar moeten we mee stoppen.”
4
“We hebben nog een fantastisch landschap. We kunnen slim ontwerpen. Hoe kunnen we die waarden die we belangrijk vinden verenigen in het landschap? En hoe kunnen we iedereen daarin meenemen? Er ligt nu veel druk op. Dat moeten we met elkaar doen.”

Berno Strootman, landschapsarchitect en Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving:

Berno
1
“Wat ik zie is dat de aanpak van de energietransitie niet heel gesmeerd gaat. Ambitie is er, goede wil ook. Ik ben erg voor een planmatige aanpak, voor samenwerking van rijk en regio. De regionale energiestrategieen (33 stuks) zijn de eerste stap om dat voor elkaar te krijgen. Die moet je uitbouwen tot regionale omgevingsagenda’s. Dan kan je planmatig aan de slag.”
2
“Het Nederlandse landschap is het grootste erfgoed dat we hebben, iedereen heeft er een band mee. Als je het geweld ziet van de transities die op ons afkomen, dan kunnen we nu al stellen dat het landschap enorm op z’n donder krijgt. Zorg voor de cultuurhistorische laag ligt nu vooral bij de provincies. Daar moet het rijk actiever gaan worden. Er is voldoende legitimatie om dat te doen.”
3
“Wat ik prachtig vind is dat Carola Schouten de eerste minister is na de tweede wereldoorlog die zegt: ‘we gaan het roer omgooien. We zitten op de verkeerde koers. De neveneffecten zijn te slecht. Ik hoop dat het lukt om dat operationeel te krijgen.”
4
“Burgers zijn veel actiever dan een half jaar geleden. Dat ontslaat de overheid niet van de plicht om zelf een visie te vormen. De opgaven zijn zo groot, dat red je niet met alleen participatie. Als overheid moet je daar ook een verhaal bij hebben. Als ze ziet waar het heengaat, dan helpt dat.”

Eveline van Leeuwen, hoogleraar Urban Economics WUR:

eveline
1
“Stad en platteland hebben elkaar onlosmakelijk nodig. Dat is altijd al zo geweest. We moeten ons daar bewuster van zijn. Dat kan alleen met gelijkwaardige samenwerking. Het meeste wantrouwen zit bij het platteland. Vaak richting de nationale overheid.”
2
It’s all about the Region. Dat zien we gelukkig ook in het beleid. Maar het vergt ook een omslag in het denken. Grotere steden worden deels afhankelijk van kleinere steden voor hun energietransitie. Hoe kan je dat dan toch samen doen?”
3
“Wat zijn per regio de opbrengsten van de energietransitie? Het is goed om dat in kaart te brengen. In sommige regio’s is er wellicht iets over, in anderen is er misschien een tekort. Daar eerst regionaal bewust van zijn, dat is een belangrijke stap. Wat hebben we nodig en wat kunnen we overbrengen? Die bewustwording is heel relevant.”
4
“Er is een nieuwe focus op wat we brede welvaart noemen. We zien in dat het om meer gaat dan alleen om ons inkomen. Dat we niet alleen moeten focussen op geld. Het gaat om welvaart van ons allemaal. Die bredere discussie loopt al en hoort er de komende tijd ook helemaal bij.”

Marte Kappert, mede-eigenaar 7Zebra’s:

marte
1
“We werken aan maatschappelijke opgaven. Doel is om gesprekken daarover tussen mensen gerichter, preciezer en verdiepender te krijgen. De kunst is om dat verhalend en verbindend te doen.”
2
“Het gaat bij onderwerpen als de energietransitie ook om wie niet goed gehoord wordt. Die mensen moeten we een stem geven. Als dat gebeurt, dan komt er vooruitgang. Zorg er dan ook meteen voor dat je als gemeenschap keuzes kunt maken die verder gaan dan wat bestuurders willen. Zo neem je ze mee in de keuzes die we moeten maken.”
3
“Je hebt nu als professional verhalen en verbeelding nodig: dat is nodig om mensen mee te krijgen bij de keuzes die gemaakt moeten worden. Ze zijn meer dan ooit hard nodig, vooral om het sociale en fysieke dna te verbinden aan de opgaven waar we voor staan. Bewoners en ondernemers en overheid: we moeten samen de schouders eronder zetten.”
4
“Participatie is niet een dingetje om draagvlak te krijgen. Participatie is het organiseren van een maatschappelijk proces. En dat hebben deze opgaven nodig. Kijk niet alleen naar het fysieke, ook naar het sociale. Dan heb je elkaar hartstikke hard nodig.”

Nederland veranderd/t in foto’s