Integraal werken

Integraal werken

Noord-Nederland

8 oktober 2018

In het kort

Leeuwarden | Opvoedvragen? Even naar het Opvoedpunt!

De GGD in Leeuwarden heeft een nieuwe, meer toegankelijke plek voor opvoedkundige vragen. In het eerste jaar wisten al duizend ouders dit zogenoemde Opvoedpunt te vinden. Mede dankzij slimme communicatie: op plaatsen waar ouders al veel komen, via huis-aan-huisbladen, via Facebook, op social media én met ouderwetse borden langs de weg. De boodschap wordt bewust licht gebracht. “Het moet laagdrempelig zijn, zodat mensen weten dat ze met álle opvoedvragen bij ons kunnen komen”, vertelt Marjon Dral, pedagoog bij Opvoedpunt Leeuwarden. Vaak is de drempel voor ouders om hulp in te schakelen groot. Al helemaal bij familie of vrienden.

Het Opvoedpunt vervangt het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in Leeuwarden. Dat had geen fysieke locatie, maar was een organisatorische samenwerking. Ouders misten echter een plek waar ze naartoe konden. Behalve dat ze nu het Opvoedpunt of het inloopspreekuur kunnen bezoeken, kunnen ze ook thuisbezoeken van de pedagogen krijgen. Dat inwoners van Leeuwarden het Opvoedpunt inmiddels goed weten te vinden, is mede te danken aan de betrokkenheid van een communicatieadviseur die de doelgroepen gericht benadert.

Tips

 • Bepaal goed de boodschap en de vorm.
 • Zoek ouders op waar zij komen. Zoals op scholen, bij de kinderopvang, bij gastouders, in de sporthal.
 • Gemeenten willen gekwantificeerd zien hoeveel specialistische zorg wordt bespaard. Verzamel hiervoor feiten en zet ook storytelling in.

In het kort

Amersfoort | Zorg en onderwijs samen aan thuiszitterstafel

Leerplichtige jongeren in de regio Amersfoort hoeven minder vaak nog thuis te zitten. Om dit te bereiken hebben de regiogemeenten, de samenwerkingsverbanden en de GGD (jeugdartsen) een beoordelingstafel opgezet. Gebruikelijk is dat de gemeente ouders die kinderen hebben met deelnameproblemen doorverwijst naar de jeugdarts. Die doet de beoordeling en geeft de uitslag door aan de gemeente. Maar in Eemland zitten de betrokken partijen nu aan één gesprekstafel en doen ze samen de beoordeling. Zo bekijken ze het thuiszitten vanuit medisch en onderwijsoogpunt tegelijk. Dat is bijzonder, omdat de procedure binnen de wet moet passen. Daarom vergde deze aanpak extra voorbereiding.

Ouders van een kind dat om medische of psychosociale redenen vastloopt, kunnen dit nu samen met de GGD en het onderwijs aanpakken. Een vrijstellingsverzoek voor de leerplicht komt altijd eerst op de beoordelingstafel, in deze regio sinds dit schooljaar. Gemeente en onderwijs krijgen nu beter zicht op de groeiende problematiek van thuiszitters.

Tips

 • Richt je als gemeente op je eigen jongeren. Leerlingen die uit andere gemeenten naar scholen in jouw gemeente op school gaan, vallen onder regels van die gemeenten.
 • Begin al bij de voorschool, bij het instapmoment voor het basisonderwijs, met het bespreken van de (potentiële) thuiszitters. Samen met de overstap naar voortgezet onderwijs heb je zo in de hele leerplichtperiode alle kinderen in beeld.

In het kort

Groningen | Selwerd ontwerpt zich gezond

Bewoners, gemeente en belanghebbenden maken samen een gezond (her-)ontwerp voor de Groningse wijk Selwerd. Het stadsbestuur heeft een gezonde sociale en fysieke leefomgeving hoog in het vaandel staan. Dat gaat verder dan luchtverontreiniging of alcohol- en tabaksverslaving. Gezondheid kun je ook bevorderen met de inrichting van de wijk, bijvoorbeeld met meer plekken voor beweging. Het meest effectief acht de gemeente het om achterliggende problemen aan te pakken, zoals eenzaamheid of lage activiteit door het ontbreken van een zinvolle dagbesteding.

Samen met Healthy Aging Noord-Nederland, Rijksuniversiteit Groningen, UMCG en de Hanzehogeschool ontwikkelde de gemeente project ‘Sunny Selwerd’. Met ondersteuning van deskundigen maakt het wijkbedrijf (‘voor en door bewoners’) plannen voor de wijk. Dat kan tuinonderhoud zijn voor bewoners die dat nodig hebben, of het samen opzetten van een buurtrestaurant. Alle projecten worden gestaafd aan de zes kernwaarden die het stadsbestuur voor gezondheid hanteert. Wijkbewoners, gemeente en corporaties werken samen in de projecten.

Voordeel van de wijk Selwerd was de aanwezigheid van een actieve wijkraad en een wijkbedrijf. Zij bieden al een netwerk van waaruit dergelijke projecten kunnen worden opgezet.

Tips

 • Zorg voor een sociale infrastructuur, die ankerpunten biedt voor projecten. Gebruik de dynamiek in de wijk.
 • Betrek vanaf het begin zoveel mogelijk belanghebbenden, zeker bewoners.
 • Organiseer aansprekende bijeenkomsten.

In het kort

Leeuwarden | Energie besparen als armoedebestrijding

Zijn groene idealen duur? Niet voor 500 huishoudens in Leeuwarden die weinig te makken hebben: zij bespaarden elk tot 300 euro per jaar op hun energierekening. Ze werden hierbij geholpen door onder andere een persoonlijke energiecoach en zogenoemde CV-dokters. Die laatste zaten tot voor kort in de bijstand, maar konden na opleiding bij lokale bedrijven weer aan de slag.

“Energiebesparing moet onderdeel worden van het sociale domein, want de energierekening beslaat vaak meer dan tien procent van de totale huishoudelijke uitgaven”, zegt Arjen Goodijk, zelf actief binnen het fysieke domein van de gemeente. “Toch komt dit onderwerp nog maar mondjesmaat voor in de ondersteuning van huishoudens met een smalle beurs. Gezien de actualiteit van de energietransitie ligt hier een enorme kans.”

Op basis van zijn ervaringen bij de aanpak in Leeuwarden en onderzoek door nationaal instituut ECN stelde Goodijk tien grondbeginselen op, die ook voor andere gemeenten een basis voor hun aanpak kunnen vormen. Zoals de overbrugging tussen fysiek en het sociaal domein. Goodijk: “Dat is lang niet altijd de praktijk.”

Tips

 • Zorg voor herhaalbezoeken aan bewoners.
 • Gebruik een voor hen betrouwbare afzender.
 • Voor coaches zijn sociale capaciteiten belangrijker dan technische. Ze moeten náást de bewoners kunnen staan.

In het kort

Zwolle | Platform voor vroegsignalering verward gedrag

Zwollenaren met een niet-aangeboren hersenafwijking krijgen de regie over hun leven terug. Een nieuw platform dat de mensen om hen heen verbindt – denk aan familie, vrienden, buren en andere mantelzorgers – helpt daarbij. OZO Verbindzorg zette het platform zo op dat betrokken professionals en niet-professionals elkaar snel kunnen informeren. Zo kunnen zij bij verslechtering van de situatie meteen handelen en komt verward gedrag eerder in beeld. De naaste betrokkenen kennen de persoon immers beter en weten beter wat goed voor hem of haar is.

Onder andere de huisarts, het ziekenhuis en transferverpleegkundigen kunnen het netwerk rond een persoon wijzen op het platform. Met de via het platform beschikbare kennis kunnen betrokkenen in samenspraak bepalen wat verder gedaan kan worden en welke rol de gemeente hierin moet spelen.

Een pilot in de regio Zwolle draait nu een half jaar. Met de inzet van het informele netwerk staat de zorg dichter bij persoon. Ook is het veel goedkoper dan professionele zorg, die hiermee deels voorkomen kan worden.

Tips

 • Breng mensen in een gebied bijeen om samen te werken en stop daar energie in. Dan is het draagvlak voor financiering groter.
 • Werk alleen met mensen die ook echt bereid zijn tot samenwerking.

Navigatie