Nederland, Gouda, 23 April 2016.
Plaatsing van een brug over de Gouwe bij Gouda, deel uitmekend van de nieuwe parallelstruktuur rond de A12 en de ringweg rond Gouda en Reeuwijk.
Het project wordt uitgevoerd door de provincie Zuid-Holland, gemeente Gouda en Heijmans.
foto: Gerhard van Roon/Kunst en Vliegwerk.
Vrij van copyright voor gebruik door de Provincie Zuid-Holland

Omgevingsbeleid in ontwikkeling

De Provincie Zuid-Holland werkt aan haar Omgevingsbeleid. Niet alleen, maar samen met de omgeving: bewoners, organisaties, bedrijven en andere overheden. De regionale invulling van de Omgevingswet staat in de steigers.

Naar een vernieuwd Omgevingsbeleid voor Zuid-Holland

Een andere visie betekent ook een andere aanpak om deze te ontwikkelen. Integraal en participatief zijn kenmerken voor de manier waarop de Provincie Zuid-Holland naar het Omgevingsbeleid toewerkt.

De Provincie Zuid-Holland werkt aan vernieuwd Omgevingsbeleid. Dat wordt geen optelsom van verschillende visies en beleidsnota’s, maar zal samenhang hebben voor langere tijd, benadrukt Olga Arandjelovic, programmanager Ontwikkeling Omgevingsbeleid. Centraal staat een modulaire aanpak. Arandjelovic: “Was beleid altijd verspreid over sectoren en opgeschreven in vele nota’s, nu komt er een eenduidig digitaal systeem waarin al het beleid bij elkaar staat.” Provinciale Staten spreken op 11 oktober over de ambities en sturingsprincipes van het toekomstige Omgevingsbeleid. Niet ter besluitvorming, maar wel om hun opvattingen hierover aan Gedeputeerde Staten mee te geven. “Eind 2018 verwachten we het vernieuwde Omgevingsbeleid vast te stellen. Daarna is het ‘altijd klaar en nooit af”, want we zullen vanuit maatschappelijke opgaven voortdurend ons beleid blijven ontwikkelen”, zegt Arandjelovic.

“Bij de invulling van het Omgevingsbeleid gaan we uit van vier sturingsprincipes”, geeft Arandjelovic aan. “We gaan ruimte bieden aan maatschappelijke initiatieven, we werken opgavegericht, kijken naar het provinciaal belang en doen aan netwerksturing.”
Olga Arandjelovic:

‘Participatie doen we gedurende het hele proces’

Concept Omgevingsvisie
In tijd gerekend is de Provincie nu aan het voorsorteren op een samenhangend Omgevingsbeleid, waar huidige beleidsnota’s als de Visie Ruimte & Mobiliteit, het provinciaal Waterplan,  en de Visie op  Duurzaamheid & Milieu in zijn opgenomen. Begin 2018 ligt een eerste digitaal tussenproduct voor het Omgevingsbeleid er en eind 2018 is het nieuwe Omgevingsbeleid klaar.

Om bij te kunnen dragen aan maatschappelijke opgaven werkt de Provincie Zuid-Holland volgens de uitgangspunten van IMAGO: integraal, modulair, adaptief, gebiedsgericht en operationeel. Het IMAGO-signaal geeft elke zes maanden een overzicht van welke beleidsonderdelen, de modules, in ontwikkeling zijn. Eind 2017 zal het IMAGO-signaal beschikbaar zijn.

Participatie
Participatie en inspraak gaan door het hart van het Omgevingsbeleid. “We gaan dat niet op bepaalde momenten doen, maar gedurende het hele proces en bij elk domein”, legt Arandjelovic uit. We willen voortaan vooral vanuit de uitvoering beleid maken, dus vanuit concrete opgaven in gebieden. Daarin werken we uiteraard samen met partners en geven we op natuurlijke wijze invulling aan participatie voor beleidsontwikkeling. In november is ook de website www.zuid-holland.nl geactualiseerd, waarop iedereen kan zien welk beleid wanneer herzien of ontwikkeld wordt, en welke participatie of inspraakmomenten er zijn. Daarnaast willen we graag aansluiten bij bestaande regionale samenwerking. In verschillende regio’s hebben de projectleiders van Omgevingsvisies elkaar gevonden en stemmen hun processen af, daar sluit ik graag bij aan. In november 2017 wordt een online community opgericht waar circa 200 Zuid-Hollanders input geven voor het Zuid-Hollandse beleid. Ook een manier om een luisterend oor te hebben in de maatschappij.

Zes ambities
Belangrijke verandering in het Omgevingsbeleid is de transformatie in denken: vroeger volgde uitvoering vanuit beleid, nu is uitvoering óók beleid. Uit gesprekken met partners en bewoners volgt namelijk belangrijke input waarop beleid bepaald kan worden.
In het Koepelverhaal, dat nog een document in wording is, zijn op dit moment zes vernieuwingsambities benoemd:
1. Levendige meerkernige metropool
2. Nieuwe economie
3. Klimaatbestendige delta
4. Energievernieuwing
5. Gezonde leefomgeving en aantrekkelijk landschap
6. Best bereikbare provincie
Deze vernieuwingsambities geven richting aan vernieuwing van het Zuid-Hollandse beleid. Hoe en wat, pakt Zuid Holland graag samen met haar partners op.

De Omgevingswet en ik

De Omgevingswet houdt alle overheden bezig. Hoe kijken partners van de provincie er tegenaan? Een waterschap en een gemeente vertellen.

Waar zijn zij mee bezig?

Zoveel partijen in Zuid-Holland, zoveel belangen en vragen. Welke meningen en ideeën over de Omgevingswet en de Omgevingsvisie zijn er onder projectleiders bij gemeenten en waterschappen?

“De grootste uitdaging vind ik om alle gemeenten te betrekken bij de ontwikkeling van plannen voor een regio.”
–––––––––––––
“In 2016 hebben we een visie opgesteld. Nu moeten we mensen aansporen er daadwerkelijk mee aan de slag te gaan.”
–––––––––––––
“Als je elkaar kent, ben je eerder geneigd de ander bij je plannen te betrekken. Dat vraagt om investering in je netwerken en om een open houding.”
–––––––––––––
“Ik vind het best een zoektocht hoe je regels integraal kunt maken.”
–––––––––––––
“In de provincie zijn 60 gemeenten en 7 waterschappen. Ze hoeven het niet allemaal met elkaar eens te zijn, maar ze moeten zich wel in een visie terug kunnen vinden.”
–––––––––––––

“Enerzijds moet je als raad en college het ambtelijk apparaat loslaten, anderzijds moeten ze de verantwoordelijkheid ook oppikken.”
–––––––––––––
“Ik ben er niet gerust op of gemeenten de juiste keuze maken of toch voor eigen gewin gaan.”
–––––––––––––
“Zorg is dat gemeenten veel kennis hebben uitbesteed en naar binnen gekeerd zijn.”
–––––––––––––
“Elke overheid maakt nu zijn eigen visie, terwijl de burger één overheid ziet.”
–––––––––––––
“De kaart van Zuid-Holland laat zien hoe complex de situatie hier is. Hoe vind je elkaar in zo’n complex landschap als het gaat om vergunningen?”
–––––––––––––