Behoeftepeiling: de uitkomsten

Conclusie na behoefteonderzoek onder gemeenten:

Meer aandacht gewenst voor inclusie, polarisatie en rechtsextremisme

Gemeenten zijn over het algemeen best tevreden met het ondersteunings­aanbod van het Rijk op het vlak van polarisatie, inclusie, problema­tisch gedrag, ondermijning, radicalisering en extremisme. Toch zijn er ook nog wensen. Zo blijkt uit onderzoek, uitgevoerd door RadarAdvies.

RadarAdvies zette in opdracht van de Expertise-unit Sociale Stabiliteit (ESS) van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een vragenlijst uit onder gemeenten en hield daarnaast verdiepende interviews. Doel van het onderzoek: aanknopingspunten vinden om te komen tot een Rijksbreed curriculum voor gemeenten op het vlak van inclusie, polarisatie, problematisch gedrag, ondermijningsgedrag, radicalisering en (gewelddadig) extremisme.

Informatiebehoefte

Mirte Loeffen, onderzoeker RadarAdvies: “Hoewel uit de peiling blijkt dat de vraagstukken inclusie en polarisatie in gemeenten het meest leven, gaat de beleidsmatige aandacht nog vooral naar ondermijning, gevolgd door radicalisering en extremisme.” 

Samenwerking

Gemeenten zeggen vooral behoefte te hebben aan sterkere samenwerking tussen het veiligheidsdomein en het sociale domein, zo blijkt uit de peiling. “Zij geven daarnaast aan dat de verbinding met gemeenschappen en maatschappelijke organisaties, zoals hulpverlening en politie, wel goed gaat, maar dat de samenwerking met onderwijs sterk gemist wordt.”

Op het vlak van regionale samenwerking zijn er weinig klachten. “Dankzij de Veiligheidshuizen is die samenwerking al behoorlijk goed”, analyseert Loeffen.

'Met name rondom polarisatie is er veel handelingsverlegenheid bij gemeenten.'

Samenhang

In het huidige ondersteuningsaanbod hebben gemeenten behoefte aan deskundigheidsbevordering op elk van de genoemde vraagstukken. Maar vooral is er behoefte aan een aanbod gericht op inclusie en polarisatie. “Met name bij dat laatste onderwerp is er veel behoefte aan kennis bij gemeenten, zo blijkt uit het onderzoek”, aldus Loeffen. Ook willen gemeenten graag state of the art kennis over rechts-extremisme, evenals handelingsperspectief rond de preventie hiervan. En er is behoefte aan leerinterventies waar, naast ambtenaren en professionals, ook sleutelfiguren en andere relevante doelgroepen aan mee kunnen doen.

Advies

RadarAdvies adviseert op basis van de behoeftepeiling het bestaande ondersteuningsaanbod op twee manieren verder te ontwikkelen:

1. Met een aanbod waar de  nadruk ligt op preventie.

2. Met een uitbreiding op inclusie, polarisatie en rechts-extremisme.