Recensies van sessies

Deelnemers aan de Jaarconferentie van het Techniekpact blikken terug op deelsessies waarin zij hun kennishonger konden stillen. Wat hebben zij geleerd? Hoe bruikbaar is de opgedane kennis?

Wie

Angelique Rijsdijk, beleidsadviseur Drechtsteden

Volgde de sessie
Nieuwe competenties 2025

Die ging over
Introductie van het Tijdgeestmodel en welke competenties nodig zijn voorbij 2020.

Bruikbaar?
De workshop liet inzien wat we van onze toekomstige werknemers en technici moeten verwachten en waar we als overheid aan kunnen bijdragen.

Wie

Marloes Steenhoek, adviseur P&O, ministerie van Defensie

Volgde de sessie
Nieuwe competenties 2025

Die ging over
Welke competenties zijn van belang voorbij 2020?

Bruikbaar?
Ja. In de verbinding tussen onderwijs en bedrijfsleven moet je inspelen op de benodigde competenties. Dat is belangrijk om mensen inzetbaar te maken en te behouden voor de toekomst.

Wie

Folkert Sonsma, vestigingsdirecteur ROC Friese Poort

Volgde de sessie
Stagiair als projectleider

Die ging over
Stagiairs centraal stellen in je organisatie. Je maakt hen projectleider voor de ontwikkeling van producten en diensten.

Bruikbaar?
NMK Asbaco is een innovatief bedrijf dat innovatief onderwijs en opleiden combineert. Inspirerend.

Wie

Isadora Huber, beleidsadviseur PO-Raad

Volgde de sessie
Terug naar de basis

Die ging over
Toelichting op EWT (Expertisecentrum Wetenschap & Techniek). Focus op versterking in de regio (samenwerking en verbinding centraal) en op de nieuwste lesmethode maakkunde.

Bruikbaar?
Het EWT draagt bij aan een belangrijk doel van het Techniekpact: alle leerlingen in het PO techniekonderwijs. Promotie evenement Techniek draagt daaraan bij door juffen en meesters te ondersteunen bij het implementeren van techniek. De workshop maakte inzichtelijk hoe techniek aangeboden kan worden op scholen.

Wie

Connie Vanderveen, locatiemanager Dr. Nassau College

Volgde de sessie
Leven lang ontwikkelen

Die ging over
Wat heb je nodig om jouw PPS/project om te vormen tot ‘learning community’? Wat zijn de belangrijkste behoeftes?

Bruikbaar?
Hoe kun je als overheid, bedrijfsleven en overheid dezelfde taal spreken? Het onderwijs is op dit moment ‘kop-staart’ georganiseerd. Dat moet naar ‘dakpan’: van elkaar leren. En: de mens is de sleutel.

Wie

Christien de Graaff, lid van college van bestuur Alfa College

Volgde de sessie
Leven lang ontwikkelen

Die ging over
Nederland kan haar internationale concurrentiepositie versterken door samenwerkingsverbanden tussen overheid, bedrijfsleven en onderwijs te versterken. Gaat om maatschappelijk urgente vraagstukken. Er is een aantal pilots gepresenteerd.

Bruikbaar?
Inspirerende en interactieve workshop. De moeite waard om samen na te denken over de ontwikkeling van PPS naar ‘learning communities’. Ingrediënten? Werken vanuit vertrouwen en elkaar leren verstaan. Gedeelde visie ontwikkelen en werken vanuit gedeeld urgentiebesef. Zoek de breedte in deelname diverse doelgroepen en stimuleer de leercultuur in bedrijven.

Wie

Wim Broekhuizen, adviseur Praktijkleren, SBB

Volgde de sessie
Stagiair als projectleider

Die ging over
Veel informatie over het bedrijf. Vernieuwende manier van het benaderen van stagiairs.

Bruikbaar?
Ja, een schitterende presentatie van leerlingen. Je kunt leerlingen veel verantwoordelijkheid geven waardoor ze zelfstandiger worden.

Wie

Henk van der Linden, senior bedrijfsmedewerker ministerie van Economische Zaken

Volgde de sessie
Stagiair als projectleider

Die ging over
Innovatie in product en marktcombinaties. Leiderschapsontwikkeling. Zoek het onverwachte.

Bruikbaar?
Haal talenten en ambities naar boven. Innoverende bedrijven zijn een voorloper voor andere bedrijven.

Wie

Katinka Eikelenboom, domeinleider onderwijs bij VSNU

Volgde de sessie
Leven lang leren House of Skills

Die ging over
Toelichting op de learning community Hous of Skills, waarin overheid, onderwijs en bedrijfsleven samenwerken om lager en middelbaar opgeleide mensen in de WW om te scholen en om zo sneller weer een baan te vinden.

Bruikbaar?
Inspirerend om te zien hoe heel hard wordt gewerkt om samen mensen weer aan het werk te helpen en daarbij uit te gaan van mogelijkheden vaardigheden van mensen.

Wie

Henk Zengerink, directeur Praktijk Centrum Proces Techniek

Volgde de sessie
Leven lang leren

Die ging over
Hoe onderhoud je vakkennis en marktgestuurde vakkennis en toegankelijke scholing voor werkzoekenden?

Bruikbaar?
Om- en bijscholing voor werknemers in krapteberoepen is cruciaal. Vraag is hoe we dit binnen de Triple Helix plaatsen in Oost-Nederland.

Wie

Han van Helmond, projectleider Techniekketen Noord- en Midden Limburg

Volgde de sessie
Citylab voor stad zonder afval

Die ging over
Groene stad zonder afval, upcycling en circulaire economie.

Bruikbaar?
Zeker. Van re- naar upcycling is een andere manier van denken: van kostenpost naar grondstof. Afval heeft een negatieve associatie, grondstof een positieve. Dan heb je het al snel over nieuwe technologie en bewustzijn rondom duurzaamheid. Kantel je het denken, dan veranderen productieprocessen, verandert de businesscase en is mooie innovatie mogelijk.

Wie

Eva van der Meer, beleidsmedewerker TechniekTalent.nu

Volgde de sessie
Citylab voor stad zonder afval

Die ging over
Upcycling van afval en circulaire economie.

Bruikbaar?
Een hedendaags bedrijf denkt na over de rol van omliggend bedrijfsleven en de link met het onderwijs. Daarnaast heeft het bedrijfsleven de mogelijkheid techniek zichtbaar te maken voor kinderen en jongeren van basisonderwijs tot aan hoger onderwijs.

Wie

Wie Linda Derksen, projectcoördinator bij VHTO

Volgde de sessie
Citylab voor stad zonder afval

Die ging over
Circulaire economie.

Bruikbaar?
Dit is een goed voorbeeld van hoe technologie kan bijdragen aan maatschappelijke innovaties. Het is de uitdaging om slimme duurzame oplossingen te bedenken die waarde creëren met bedrijven en onderwijs voor circulaire economie.