Vitaal, veerkrachtig en innovatief mkb in de Keyport Regio
(Keyport)


'Mkb'ers helpen om deuren te openen'

Aan het woord: Gé Moonen, plaatsvervangend voorzitter Keyport en Ruud Koppens, bestuurslid Keyport/directeur ETF Machinefabriek B.V., Nederweert.

De impact van de coronacrisis is groot in de regio Midden-Limburg; er moet nú geïnvesteerd worden in het kleine mkb om de regio toekomst te geven. Dat gebeurt met het MakeTech Platform waar robotisering laagdrempelig wordt gemaakt, en met het Retail Innovation Centre waar in samenwerking met creatieve jongeren nieuwe technieken worden uitgeprobeerd.

Ruud Koppens: "Onze regio kent vele pareltjes; een divers en groot aanbod van kleinere ondernemers die specifiek, en vaak wereldwijd, werken. Wij willen bewerkstelligen dat er meer cross-sectorale innovatie ontstaat, maar het is moeilijk gebleken om dit soort bedrijven met elkaar te verbinden. Vaak ligt er veel op het bordje van de ondernemer en ontbreken tijd en middelen om te anticiperen. De MKB-deal helpt mkb'ers om deuren te openen."

Gé Moonen: "Veel mkb'ers realiseren zich niet dat ze nu al bezig moeten zijn met digitalisering, robotisering en circulair ondernemen. Met behulp van de deal kunnen we deze ondernemers beter bereiken en krijgen we meer armslag om daadwerkelijk noodzakelijke stappen te zetten. Deze deal gaat ondernemers helpen. Ze is er onder meer op gericht onderwijs en bedrijven met elkaar te verbinden en om de uitstekende triple helix samenwerking die onze regio kent aan te wenden."

Uitdagingen liggen vooral op de arbeidsmarkt. Vanwege de huidige krapte, maar ook omdat er andere vaardigheden en competenties van medewerkers worden gevraagd. Aandachtspunten zijn duurbare inzetbaarheid en het behoud en aantrekken van talent.

'De afstand tussen studenten en bedrijven is nu nog groot.'

Koppens: "*De noodzaak tot een leven lang ontwikkelen is door de coronacrisis alleen maar urgenter geworden. Het huidige personeel moet leren om te blijven leren. Robotisering gaat zorgen voor verplaatsing van personeel. Medewerkers zullen herschoold moeten worden. Werkzaamheden zullen lichter worden, maar mensen moeten de robots kunnen bedienen. We gaan medewerkers de mogelijkheid bieden zich opnieuw te scholen."

Moonen: "Met het project 'Keyport meets - Regio in de rugzak' gaan we leerlingen helpen doelgerichte keuzes te maken voor hun toekomstige loopbaan. Duizenden scholieren die op het punt van afstuderen staan, brengen we in contact met honderden bedrijven in de regio. Deze scholieren willen we meegeven dat er in de regio waarin ze zijn opgegroeid fantastisch mooie bedrijven zijn waar ze hun carrière kunnen uitbouwen, als ze hun studie hebben afgerond. De afstand tussen studenten en bedrijven is nu nog groot. Door die te verkleinen en elkaars werelden zichtbaar en toegankelijk te maken verkleinen we de kans op uitval van nieuwe studenten en zorgen we voor goed gekwalificeerd personeel voor bedrijven in de toekomst."

Keyport is een regio met veel techniek en veel maakindustrie. De technische ontwikkelingen gaan razendsnel. Robotisering en digitalisering worden steeds belangrijker voor veel bedrijven. En voor het toekomstig personeel.

Koppens: "Een programma voor basisscholen, dat aangeboden wordt via het MakeTech Platform, laat kinderen spelenderwijs kennismaken met verschillende vormen van techniek. Bij Field Lab Robotics, het kenniscentrum voor industriële robotisering, kunnen bedrijven, onderwijs- en kennisinstellingen zich in robottechniek verdiepen. Robotisering staat ver van veel mkb-bedrijven af, maar door het creëren van deze ontmoetingsplek wordt robotisering laagdrempelig."

Moonen: "Het Retail Innovation Centre (RIC) en de e-Fulfilment Hub zijn initiatieven die bedrijven en onderwijs uitdagen om samen innovatieve oplossingen voor de retail te ontwikkelen. Daar introduceren we nieuwe technieken voor de retail. Maar we gaan ook creatieve jongeren oproepen om via challenges mee te denken. Over nieuwe innovatieve concepten en toepassingen op het gebied van robotisering én digitalisering."

Maakbedrijven zijn een belangrijke aanjager voor ontwikkeling en innovatie. Zeker in de omslag van lineair naar circulair liggen veel kansen.

'We moeten ook kijken naar wat er na ons komt.'

Moonen: "Zowel ondernemers als werknemers worden met de neus op de feiten gedrukt dat het niet alleen om produceren en geld verdienen gaat. Circulair ondernemen is in een stroomversnelling geraakt. Kansen liggen overal. Economie en het klimaat moeten meer hand in hand gaan. Er zijn echter nog steeds bedrijven die onvoldoende beseffen dat het roer echt om moet. 'Indusym' is een mooi circulair project binnen Keyport dat we verder gaan uitrollen. De reststromen van bedrijf A worden in dit project benut als startstromen van bedrijf B. Afvalstoffen worden zo grondstoffen."

Koppens: "We mogen niet alleen naar onszelf kijken, we moeten ook kijken naar wat er na ons komt. De nieuwe generatie is vaak zeer milieubewust en neemt dat mee bedrijven in. Zo ontstaat een beweging de goede kant op. Veel bedrijven gebruiken deze tijd om na te denken, om zich te bezinnen. Is het nodig om zoveel te reizen? Is thuiswerken en communiceren via Microsoft Teams niet veel beter? Digitalisering speelt ook een belangrijke rol in circulair ondernemen. Ik ben machinebouwer en kan op elk moment inloggen op een van de machines-attracties, waar ook ter wereld. Zeker in een tijd waarin je niet meer kunt reizen is het zinvol om op afstand te kunnen helpen."


Over de deal

'Mobiliteit tussen sectoren bevorderen'

"De afgelopen jaren zag het mkb veel ontwikkelingen op zich af komen. Innovatie en digitalisering worden, zeker in deze roerige tijd, nog belangrijker. Ook op personeelsgebied liggen er flinke uitdagingen. Meer dan ooit is het van belang om mobiliteit tussen sectoren te bevorderen. Daarom hebben we voor deze MKB-deal een programma opgezet waarin Keyport de ondernemers gaat helpen om deze uitdagingen het hoofd te bieden."
Martijn van den Heuvel, wethouder gemeente Weert

'Mkb'er steunen in een wereld die verandert'

"Het mkb is de kracht van onze Keyport regio. Ik zie veel gemotiveerde, persoonlijk betrokken ondernemers. Dat maakt een bedrijf sterk en zorgt voor een prettige werksfeer met een lokale cultuur. Echter, we zien de wereld veranderen. Covid-19 heeft impact; we moeten van lineair naar circulair, de regionale arbeidsmarkt krimpt en digitalisering en robotisering worden van steeds groter belang. De mkb-ondernemer beschikt niet altijd over voldoende kennis en capaciteit om al deze ontwikkelingen het hoofd te bieden. Met de MKB-deal kunnen wij ze daarin ondersteunen."
Angely Waajen, wethouder gemeente Roermond

'Sneller en sterker uit de crisis komen'

"Het kleine mkb kampt met grote uitdagingen op het gebied van kennis, personeel, financiën en de toepassing van innovatie en digitalisering. Vraagstukken die door de schaalgrootte van veel van deze ondernemingen vaak moeilijk zonder extra ondersteuning beantwoord kunnen worden. Maar die wél van essentieel belang zijn om als bedrijf toekomstbestendig te blijven. De MKB-deal biedt mogelijkheden om deze bedrijven te ondersteunen en Keyport de kans om sneller en sterker uit de crisis te komen."
Ton Hagelstein, programmamanager Stichting Keyport 2020


Dit is de MKB-deal

Het regionale samenwerkingsverband Keyport heeft zich in de afgelopen jaren sterk ontwikkeld. Toch is de impact van de coronacrisis groot. Deze MKB-deal is ontwikkeld om te borgen dat het mkb blijft fungeren als banenmotor en vliegwiel voor regionale economische groei.

Met name het kleinere mkb heeft ondersteuning nodig. Bijvoorbeeld om mee te kunnen met ambitieuze klimaatdoelen en om de omslag te kunnen maken van lineair naar circulair. Daarbij is de arbeidsmarkt de achilleshiel voor regionale groei: de toenemende digitalisering vraagt om een innovatieve kijk op de arbeidsmarkt.

De MKB-deal kent twee programmalijnen. Innoveren en digitaliseren richt zich specifiek op de kansen en mogelijkheden voor robotisering en digitalisering in de toonaangevende regionale sectoren en de toepassing van nieuwe technieken in de retail. Scholieren en studenten worden op verschillende manieren uitgedaagd om mee te denken over innovatieve toepassingen voor robotisering en Internet of Things.

Aandachtspunten binnen de tweede programmalijn, Personeelsvoorziening in Keyport, zijn duurzame inzetbaarheid en het aantrekken van talent. Allereerst door het kenbaar maken van de mogelijkheden in de regio. De contacten tussen studenten en bedrijven worden hiertoe geïntensiveerd en de toekomstige carrièrekansen voor jongeren worden meer zichtbaar gemaakt. Ook robotisering kan een oplossing zijn voor het arbeidstekort.

De MKB-deal richt zich op mkb-bedrijven met een vraagstuk over behoud en groei en bedrijven die bereid zijn om daarin te investeren. Doel is dat elk deelnemend bedrijf strategisch wendbaar wordt, kan blijven inspelen op actuele ontwikkelingen en dus kan anticiperen op onvoorziene omstandigheden.

Deal Vitaal, veerkrachtig en innovatief mkb in Midden-Limburg
Bedrag € 323.000
Probleem Robotisering en digitalisering bieden mogelijkheden voor economische groei en antwoorden op het oplossen van personeelstekorten. Juist nu. Maar waar te beginnen? En wat betekent dit voor de organisatie en voor het huidige en toekomstige personeel? Met name kleinere bedrijven kampen met vragen op het gebied van kennis, personeel, financiën en de toepassing van innovatie en digitalisering.
Oplossing Doel van 'Vitaal, veerkrachtig en innovatief MKB' is mkb'ers bewust te maken van het belang van innovatie en hen hierin te ondersteunen. Carrièrekansen in bedrijven worden bovendien meer zichtbaar gemaakt.
Dealpartners De gemeenten Maasgouw, Leudal, Nederweert, Roerdalen, Weert, Roermond en Cranendonck, Stichting Keyport, Parkmanagement Roermond, parkmanagement Weert, ondernemersverenigingen, Retail Innovation Centre, Centrum voor Innovatief Vakmanschap CIV Maak I Smart Industrie, Liof, Ondernemend Limburg en Rabobank Business Innovatie Team, Onderwijspartners (CITAVERDE, ROC Gilde Opleidingen, Fontys Venlo, Stichting Onderwijs Midden-Limburg (SOML), Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO), Bivak).

OVER DE MKB-DEALS

Met 13 nieuwe MKB-deals stimuleert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) het mkb in diverse regio's in het land. Het ministerie geeft projecten van gemeenten en provincies een steun in de rug met geld uit het MKB-actieplan. Zo geeft de rijksoverheid ruimte aan regionale overheden om te doen wat in hun regio voor het mkb nodig is.